My Cart
$0.00
dogalicious-blog-summer-do-not-shave

【Dogalicious狗狗健康101】【狗中暑】狗狗夏天要剃毛?

天剃光狗狗毛髮反而會帶黎傷害
狗狗主要透過嘴巴抖氣, 配合同腳掌排汗散熱
狗狗毛髮長短,散熱反而冇直接影響

毛髮喺狗狗保護衣 狗狗毛髮有隔熱作用
如果剃光狗毛,陽光照射到皮膚
狗狗體溫上升得更快,更容易引起中暑

保護狗狗減少蚊蟲直接叮咬機會
狗狗皮膚暴露,蚊蟲容易直接叮咬
令狗狗患上皮膚病的機會提高
如果失去毛髮緩衝阻隔
狗狗抓癢用力過度,容易有傷口

夏天要留意清潔同衛生
狗狗只要適當地修剪毛髮就OK
唔好剃光狗狗毛髮呀!


想狗狗皮膚健康?

立即登記【狗狗鮮食】免費試食!試食鮮食包(5x50g)

Leave your thought

Dogalicious